SPRAWOZDANIE ZA 2012

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2012

W roku 2012 działalność Towarzystwa prowadzona była przez Zarząd wybrany w wyborach  w dniu 6 czerwca 2011 r. W Skład Zarządu TK na lata 2011-2015 wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Teresa Mikurda – skarbnik.

WYDAWNICTWA

W roku 2012 zrealizowany został plan wydawniczy. W ramach Konkursu ogłoszonego przez UMiG w Połańcu wydaliśmy 22 numer Zeszytów Połanieckich, 23 numer Zeszytów Połanieckich poświęcony w całości 25 – leciu działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego oraz Komiks edukacyjny „Legenda o połanieckim grodzie”.

Usługi graficzne zlecone są nadal firmie APLA Krosno, która oferuje profesjonalną obsługę oraz najtańszy wydruk.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim w 2012 oceniono bardzo dobrze. Towarzystwo współpracowało z Biblioteką Publiczną, Szkołami, CKiSz, Stowarzyszeniem Kombatantów „Jędrusie”, LGD „Dorzecze Wisły” oraz przede wszystkim z Władzami Miasta Połańca. Rozpoczęliśmy też cykl spotkań ze stowarzyszeniami połanieckimi, z którymi spotkaliśmy się w tym roku dwukrotnie podczas turniejów bowlingowych. W działalności tradycyjnie już pomagała młodzież z Zespołu Szkół w Połańcu.

 SPOTKANIA  TK

W 2012 roku Członkowie TK oficjalnie spotkali się czterokrotnie. Dwa razy na Walnych zebraniach oraz na Zjeździe Środowisk Kościuszkowskich i Jubileuszu 25-lecia działalności Towarzystwa. Frekwencja na spotkaniach utrzymuje się na stałym poziomie ok. 50% ogólnej liczby członków. Tradycyjnie już znacznie częściej spotykał się Zarząd i to nie tylko formalnie. Miały na to wpływ dwie duże imprezy: Zjazd Środowisk i Jubileusz.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

W roku 2012 uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystościach „Kościuszkowskich” organizowanych przez środowiska kościuszkowskie. Byliśmy dwukrotnie w Krakowie, dwukrotnie w Warszawie, w Szczekocinach, Maciejowicach i uczestniczyliśmy w rekonstrukcji bitwy pod Racławicami.

SPRAWY  FINANSOWE

Sytuacja finansowa Towarzystwa jest niezmienna od kilku lat. Największe wsparcie finansowe stowarzyszenie otrzymało od GDF SUEZ Energia Polska, dzięki czemu możliwa była organizacja dwóch dużych imprez w tym roku. Wsparły nas również lokalne firmy. Na tym samym poziomie utrzymują się wpływy ze składek członkowskich i odpisu z 1%.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół w Połańcu dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej TK oraz konta na portalu FB.

Zarząd przeanalizował działania TK w 2012 r. i ocenił, że Towarzystwo Kościuszkowskie działało w tym czasie tak, jak pozwalał mu na to budżet, a zadania jakie sobie stawiało w większości były realizowane przy zwiększonym wkładzie pracy członków. Jako główny cel na rok 2013, postawiono sobie pozyskanie środków finansowych umożliwiający udział w Małych Projektach oraz uporządkowanie spraw związanych z dystrybucją wydawnictw Biblioteki Towarzystwa.

Załączniki:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TK w 2012 r.

Realizacja zadań TK w roku 2012.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TK w 2012 r.

 Spotkania TK:

2012-02-01 – Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Towarzystwa Kościuszkowskiego

2012-04-19 – Spotkanie przed organizacją Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich i Dni Połańca

2012-09-19 – Spotkanie organizacyjne ws. Jubileuszu 25-lecia TK

2012-10-24 – Spotkanie robocze przed Jubileuszem 25-lecia TK

Promocja Połańca:

2012-04-22 – przekazanie materiałów promocyjnych i współorganizacja stoiska LGD Dorzecze Wisły na Targach Agrotravel w Kielcach

2012-06-25 – udział w spotkaniu z młodzieżą z Gm. Borowa zaproszonej przez UMiG Połaniec

2012-09-28 – udział w imprezie historycznej „Pola Chwały” w Niepołomicach

2012-11-11 – akcja promująca gminę Połaniec w Plebiscycie „Rzeczypospolitej” „Mała Ojczyzna”

2012-11-25 – przekazanie materiałów promujących Połaniec na Konferencję organizowaną przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Współpraca z placówkami i organizacjami kulturalnymi:

2012-01-13 – organizacja I Turnieju bowlingowego stowarzyszeń z terenu gminy Połaniec

2012-01-15 – udział w rajdzie PTTK Połaniec „Gdzie Czarna wpadła”

2012-05-18 – współorganizacja konkursu plastycznego „Moje Miasto”

2012-09-22 – udział w III Rajdzie Kościuszkowskim organizowanym przez PTTK Staszów

2012-11-26 – organizacja Konkursu fotograficznego „Taki jest Połaniec”

2012-11-26 – organizacja Konkursu plastycznego „Połaniec oczami Przedszkolaka”

2012-12-14 – organizacja II Turnieju bowlingowego stowarzyszeń z terenu gminy Połaniec

Współpraca ze środowiskami kościuszkowskimi:

2012-01-21 – udział w Jubileuszu prof. M. Drozdowskiego – Warszawa

2012-03-24 – udział w uroczystościach rocznicowych Przysięgi T. Kościuszki w Krakowie

2012-05-11 – organizacja Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu

2012-05-26 – udział w rekonstrukcji Bitwy pod Racławicami

2012-06-02 – udział w 20-leciu Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach

2012-10-04 – udział w XXIX Sympozjum Kościuszkowskim w Maciejowicach

2012-10-15 – uczestnictwo w uroczystościach 195-rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki

2012-11-16 – prezentacja działalności TK w ramach Wszechnicy Kościuszkowskiej w Warszawie

2012-11-24 – organizacja uroczystości Jubileuszu 25 – lecia TK

Działalność kulturalna:

2012-01-08 – przekazanie zestawów wydawnictw na WOŚP

2012-03-24 – uruchomienie konta Towarzystwa Kościuszkowskiego na portalu Facebook

2012-05-10 – organizacja wystawy Pt. „Unia Kościuszkowska”

2012-09-01 – oddanie hołdu żołnierzom kampanii wrześniowej

2012-11-11 – udział w obchodach Święta Niepodległości w Połańcu

2012-12-05 – organizacja wystawy Pt. „25 lat Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu”

Back to top button