SPRAWOZDANIE ZA 2007

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2007

Rok 2007 był pierwszym rokiem urzędowania nowego Zarządu, w którego skład weszli:

Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Jadwiga Bień – z-ca prezesa, Anna Wolska – sekretarz, Danuta Kosowska – skarbnik. Sprawy księgowe prowadziła koleżanka Teresa Mikurda. Jako że w skład nowego Zarządu nie weszła ani jedna osoba z poprzedniego, uczyniło to działania TK trudniejszymi. Członkowie Zarządu musieli spotykać się więc bardzo często i wymagało to od nich dodatkowego poświęcenia i czasu.

WYDAWNICTWA

Na spotkaniu podsumowującym działalność TK w roku, Zarząd ocenił, że udało się zrealizować wszystkie cele wydawnicze zaplanowane jeszcze przez Zarząd poprzedni (i przy jego wydatnej pomocy). Ustalono też plany wydawnicze na rok 2008, na wzór lat poprzednich. I tak w Ofercie złożonej do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, znalazły się: Zeszyty Połanieckie nr 14 i 15, Poczet kasztelanów połanieckich, Połaniecka Książka Kucharska i Tomik poezji. W nieformalnej rozmowie
z Burmistrzem uzgodniono możliwość zmian tematyki wydawnictw.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim oceniono dobrze. Towarzystwo współpracowało ze Szkołami, CKiSz, Stowarzyszeniem Kombatantów „Jędrusie” oraz przede wszystkim z Władzami Miasta Połańca. Podkreślić należy dającą bardzo dobre efekty współpracę z Biblioteką Publiczną
w Połańcu. Dzięki wspólnej organizacji konkursów o tematyce literackiej (13 osób), plastycznej (120 osób) i muzealnej (14 osób) udało nam się nieco ożywić społeczeństwo naszego miasteczka. Zarząd liczy, że zbieranie materiałów do Połanieckiej Książki Kucharskiej da podobne efekty.

SPOTKANIA  TK

Organizacja imprez integracyjnych została zepchnięta na drugi plan przez organizację Jubileuszu. Mała frekwencja na spotkaniach sprawiła, że tak naprawdę Członkowie mieli okazję spotkać się i luźno porozmawiać tylko na ognisku z „Jędrusiami”, podczas wycieczki w Bieszczady i w czasie Jubileuszu w CKiSz. Aura pokrzyżowała też plany kuligu. Zarząd ustalił, że organizacja Spotkania Integracyjnego zostanie poruszona na Walnym Zebraniu 27 II.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

Podsumowano też współpracę ze środowiskami kościuszkowskimi w kraju i zgodzono się
z faktem, że powinna być ona bliższa. Rzadsze spotkania wynikały jednak z faktu pokrywania się dat uroczystości organizowanych przez środowiska kościuszkowskie w tym roku. Spotkanie z tymi środowiskami na Jubileuszu zostało niestety pokrzyżowana przez pogodę. Rok 2008 powinien być pod tym względem wiele lepszy.

WSPÓŁPRACA  ZE  WSCHODEM

Podtrzymywaniem kontaktów ze wschodem zajmowali się przede wszystkim honorowy prezes TK, Mieczysław Machulak i p. Jadwiga Pruska. W ramach tej sfery działalności TK, zorganizowane zostały: kolonie letnie i wycieczka na Wileńszczyznę. M. Machulak wydał ponadto kolejną książkę |„W stronę Solecznik”.

SPRAWY  FINANSOWE

Budżet TK w 2007 r. oparł się przede wszystkim na datkach sponsorów, dzięki którym mogliśmy zorganizować Jubileusz oraz wpłynięciu na nasze konto Nagrody Ministra Kultury za całokształt działalności. Nagroda ta zabezpieczy budżet TK w kolejnych latach działalności. Nadal utrzymują się niskie wpływy ze sprzedaży wydawnictw i słaba ściągalność składek.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Od tego roku Towarzystwo Kościuszkowskie zostało wciągnięte na listę Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym podjęto działania w celu rozpropagowania informacji o możliwości przekazania 1% podatku na działalność TK. Jednym z najpilniejszych zadań, które z różnych przeciwności nie doszło do skutku, było znalezienie pomieszczenia – siedziby dla TK. Mając jednak poparcie Burmistrza liczymy, że ten problem zostanie niebawem rozwiązany.

Na swoim ostatnim spotkaniu Zarząd przeanalizował działania TK w okresie 28.02.2007 – 20.02.2008 r. i ocenił, że zrealizowane zostały wszystkie główne zadania przed nami postawione.

Załączniki:

 1. Podsumowanie działalności TK w 2007 r.
 2. Spotkania Zarządu i Członków TK w 2007 r.
 3. Realizacja zadań TK w roku 2007.
 4. Plan działań TK na rok 2008.

Załącznik 1

PODSUMOWANIE  DZIAŁALNOŚCI  TK  W  2007 R.

WYDAWNICTWA 

 1. Zeszyty Połanieckie nr 12 – Mieczysław Machulak
 2. Zeszyty Połanieckie nr 13 – Marek Pedyński
 3. Kronika Towarzystwa Kościuszkowskiego – Jadwiga Pruska
 4. Połaniec w dokumencie archiwalnym – Radosław Matusiewicz
 5. W stronę Solecznik – Mieczysław Machulak
 6. W stronę Solecznik II – Mieczysław Machulak

Wydawnictwa Towarzystwa Kościuszkowskiego systematycznie wysyłane są do Bibliotek upoważnionych do ich otrzymywania.

ORGANIZACJA  IMPREZ

 1. Jubileusz i sesja naukowa z okazji 20-lecia TK
 2. Współorganizowanie Kolonie letnie dla dzieci z Wileńszczyzny
 3. Spotkanie z Oddziałem Partyzanckim „Jędrusie”

UCZESTNICTWO  W  IMPREZACH

 1. Uroczystości z okazji rocznicy śmierci T. Kościuszki w Krakowie
 2. Uczestnictwo w Jubileusz Towarzystwa Kościuszkowskiego w Racławicach.
 3. Uczestnictwo w otwarciu roku kulturalnego woj. świętokrzyskiego w Kielcach
 4. Uczestnictwo w Dniach Połańca
 5. Uroczystości niepodległościowe – Połaniec

WYCIECZKI

 1. Współorganizowanie wycieczki na Wileńszczyznę.
 2. Wycieczka w Bieszczady

KONKURSY

 1. Organizacja wspólnie z Biblioteką konkursu literackiego „Legendy o Połańcu”
 2. Organizacja wspólnie z Biblioteką konkursu plastycznego „Historia Połańca”
 3. Organizacja wspólnie z Biblioteką konkursu „W szufladzie i na strychu”

NIEZAŁATWIONE  SPRAWY  PILNE

 1. Znalezienie pomieszczenia dla Biblioteki i rzeczy należących do TK – w trakcie
 2. Prowadzenie księgowości Towarzystwa – poddać dyskusji w trakcie spotkania 27 lutego (rezygnacja p. Teresy Mikurdy z prowadzenia księgowości)
 3. Uruchomienie strony internetowej – w trakcie

Załącznik 2

SPOTKANIA  ZARZĄDU  I  CZŁONKÓW  TK  W  2007 r.

SPOTKANIE  ROBOCZE  CZŁONKÓW  TK

14.05.2007 r.

Ustalenie organizacji ogniska integracyjnego ze Stowarzyszeniem Kombatanckim „Jędrusie”.

Ustalenie terminu i planu wycieczki członków Towarzystwa Kościuszkowskiego w Bieszczady.

Obecnych: 11 osób

SPOTKANIE  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

06.08.2007 r.

Program spotkania

 1. Powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie celu spotkania.

Zapoznano uczestników z proponowaną organizacją prac TK w 2007 r.:

Wydawnictwa, Konkursy, Wycieczki, Jubileusz 20-lecia, sprawy księgowe i prawne.

 1. Podjęcie ustaleń.
 2. Dyskusja i wolne wnioski.

Obecnych: 15 osób

SPOTKANIE  ROBOCZE  TK

10.09.2007 r.

Podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz pozyskania środków na organizację Jubileuszu. Ustalenie kolejnych zadań.

Obecnych: 11 osób

SPOTKANIE  ROBOCZE  TK

01.10.2007 r.

Ustalenie podziału zadań w związku ze zbliżającym się Jubileuszem TK

Opracowanie wydawnictw.

Organizacja z Biblioteką konkursów

Organizacja Jubileuszu 20 – lecia TK; powołanie zespołów zadaniowych:

Sporządzenie pisma i prośba do Burmistrza o pomieszczenie

Prośba o dalsze poprowadzenie księgowości do p. Teresy Mikurdy

Obecnych: 8 osób

SPOTKANIE  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

07.11.2007 r.

 1. Relacja z działalności TK
 2. Działalność wydawnicza
 3. Obchody 20-lecia TK
 4. Zaproszenie na uroczystości 11-listopada w CKiSz (uroczysta sesja)
 5. Wolne wnioski

Mieczysław Machulak – zgłasza wniosek o przyśpieszenie rozmów nt. pomieszczenia dla TK w celu przekazania książek i materiałów znajdujących się w jego pokoju w Urzędzie Miasta.

Do zaproszeń dołączony został Plan Wycieczki na Wileńszczyznę.

Obecnych: 21 osób

SPOTKANIE  ZARZĄDU  TK

W DNIU  20.02.2008 r.

Na spotkaniu przed Walnym Zgromadzeniem członków TK, Zarząd Towarzystwa Kościuszkowskiego podjął następujące decyzje:

Uporządkował sprawy personalne

Podsumował działalność TK w 2007 r.

Obecny: Zarząd – 5 osób

Back to top button