SPRAWOZDANIE ZA 2008

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2008

W roku 2008 działalność Towarzystwa prowadzona była przez ten sam Zarząd, w którego skład wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Jadwiga Bień – z-ca prezesa, Anna Wolska – sekretarz, Danuta Kosowska – skarbnik.

Sprawy księgowe prowadziła koleżanka Danuta Kosowska.

WYDAWNICTWA

Na spotkaniu podsumowującym działalność TK w roku, Zarząd ocenił, że udało się zrealizować niemal wszystkie cele wydawnicze zaplanowane w 2007 r. I tak w Ofercie złożonej do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, znalazły się: Zeszyty Połanieckie nr 14 i 15, Poczet kasztelanów połanieckich, Połaniecka Książka Kucharska i Tomik poezji. Z powyższych nie udało się jedynie wydać Tomiku poezji. Przyczyną były wciąż rosnące ceny na rynku wydawniczym. O tym, że Zarząd podjął działania zmierzające do znalezienia najkorzystniejszych ofert świadczy fakt, że niemal każda pozycja książkowa wydana została przez inną oficynę.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim oceniono dobrze. Towarzystwo współpracowało z Biblioteką, Szkołami, CKiSz, Stowarzyszeniem Kombatantów „Jędrusie” oraz przede wszystkim z Władzami Miasta Połańca. Szkoła Podstawowa otrzymała od TK zestawy nagród do konkursów tematycznych, natomiast współpraca z Zespołem Szkół wpisana zostaje w strategię działania w roku 2009. Na koniec roku Towarzystwo rozpoczęło organizację konkursu „Tradycje kościuszkowskie w Połańcu” wspólnie z Biblioteką Publiczną oraz Centrum Kultury i Sztuki.

SPOTKANIA  TK

W 2008 roku Członkowie TK spotkali się dwa razy na oficjalnych zebraniach, dwa razy na imprezach integracyjnych oraz na dwóch wycieczkach. Frekwencja na spotkaniach taka jak w latach poprzednich, czyli ok.40%. Znacznie częściej spotykał się Zarząd i to nie tylko formalnie.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

W kwestii współpracy ze środowiskami kościuszkowskimi w kraju nie zmieniło się zbyt wiele. Dobre stosunki utrzymywane są z Towarzystwem w Racławicach, a z pozostałymi zakończyły się wymianą zaproszeń na imprezy. Z naszej strony trudność polega na zabezpieczeniu funduszy lub znalezienia sponsora, który zapewniłby transport delegacji na uroczystości. W strategii na 2009 r. przewiduje się przeznaczenie kwot pieniężnych z budżetu na wyjazdy do Racławic, Szczekocin czy Maciejowic. Uwzględnia się też zaproszenie i zapewnienie noclegu podczas Dni Połańca w 2009 r.

WSPÓŁPRACA  ZE  WSCHODEM

Podtrzymywaniem kontaktów ze wschodem zajmowali się przede wszystkim Mieczysław Machulak i p. Jadwiga Pruska. W ramach tej sfery działalności TK, zorganizowane zostały: kolonie letnie, zaproszono zespół Merani z Gruzji, zorganizowano wycieczki na Litwę i Białoruś,
a. M. Machulak wydał kolejną książkę, tym razem o Dziewieniszkach.

SPRAWY  FINANSOWE

Budżet TK w 2008 r. oparł się przede wszystkim na wpływach ze składek, sprzedaży wydawnictw, odpisów podatkowych oraz datkach sponsorów. Nadal jednak utrzymują się niskie wpływy ze sprzedaży wydawnictw. Poprawiła się nieco ściągalność składek.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Do najważniejszych zadań, które udało się zrealizować należy zaliczyć znalezienie pomieszczenia dla biblioteki i wydawnictw TK w Zespole Szkół w Połańcu. Ruszyła też strona internetowa Towarzystwa. TK złożyło też wniosek do EFS, który znacznie mógłby pomóc w realizacji działań w 2009 r.

Zarząd przeanalizował działania TK w okresie 20.02.2008 – 01.01.2009 r. i ocenił, że zrealizowana został większość zadań przed nim postawionych. Nie zrealizowano zmian w statucie, ale przeprowadzono wiele działań nieuwzględnianych na planach na rok 2008.

Załączniki:

 1. Podsumowanie działalności TK w 2008 r.
 2. Spotkania Zarządu i Członków TK w 2008 r.
 3. Realizacja zadań TK w roku 2008.
 4. Plan działań TK na rok 2009.

Załącznik 1

PODSUMOWANIE  DZIAŁALNOŚCI  TK  W  2008 R.

WYDAWNICTWA

Zeszyty Połanieckie nr 14 – Marek Pedyński

 1. Zeszyty Połanieckie nr 15 – Marek Pedyński
 2. Poczet Kasztelanów Połanieckich – Radosław Matusiewicz
 3. Połanieckie Smaki – Jadwiga Bień
 4. W Dziewieniszkach i dalej – Mieczysław Machulak (nie jest to wydawnictwo TK)

Wydawnictwa Towarzystwa Kościuszkowskiego systematycznie wysyłane są do Bibliotek upoważnionych do ich otrzymywania.

ORGANIZACJA  IMPREZ

 1. Ognisko Integracyjne z okazji 20-lecia TK.
 2. Współorganizowanie Kolonie letnie dla dzieci z Wileńszczyzny
 3. Pokaz zespołu Merani z Tbilisi
 4. Spotkanie z Oddziałem Partyzanckim „Jędrusie”
 5. Spotkanie autorskie Mieczysława Machulaka

UCZESTNICTWO  W  IMPREZACH

 1. Połaniec – Wieczór poezji Zbigniewa Kabaty „Bobo”.
 2. Busko Zdrój – promocja książki Barbary Wachowicz „Nazwę Ciebie Kościuszko”
 3. Połaniec – Wernisaż Józefa Reguły
 4. Połaniec – Uczestnictwo w Dniach Połańca
 5. Kraków – Uroczystości z okazji rocznicy śmierci T. Kościuszki
 6. Połaniec – Uroczystości niepodległościowe

WYCIECZKI

 1. Pośredniczenie w organizacji wycieczki na Litwę.
 2. Pośredniczenie w organizacji wycieczki na Krym
 3. Pośredniczenie w organizacji wycieczki na Białoruś

(koszty w 100% pokrywali uczestnicy)

KONKURSY

 1. Przekazanie nagród na konkursy Szkoły Podstawowej
 2. Organizacja „Tradycje kościuszkowskie w Połańcu”

NIEZAŁATWIONE  SPRAWY  PILNE

 1. Prowadzenie księgowości Towarzystwa – na umowę zlecenie

Załącznik 2

SPOTKANIA  ZARZĄDU  I  CZŁONKÓW  TK  W  2008 r.

 SPRAWOZDAWCZE  WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO 

27 LUTEGO 2008

Na spotkaniu: Przedstawiono sprawozdanie zarządu o działalności Towarzystwa za rok 2007, odczytano sprawozdanie komisji rewizyjnej o działalności Zarządu za rok 2007, Udzielono zarządowi absolutorium za 2007 r., poruszono sprawę 1% podatku dla TK, Zatwierdzono plan działań na rok 2008.

 Spotkanie Zarządu – nieformalne

2 kwietnia 2008

Organizacja Ogniska Integracyjnego z okazji 20-lecia TK

 SPOTKANIE  ZARZĄDU  TK

20 maja 2008 r.

Spotkanie Zarządu TK dotyczące organizacji występu gruzińskiego Zespołu MERANI z Tbilisi.

ZEBRANIE  ZARZĄDU  TK

21 lipca 2008 r.

Plan spotkania obejmował następujące zagadnienia: Podsumowanie Kolonii Wileńskich, Organizacja wspólnie z Biblioteką spotkania z okazji wydania książki oraz przyznania Nagrody Ministra dla p. M. Machulaka, Pomieszczenie dla TK – „strzelnica” w ZS Połaniec, Ustalenie zasad powtórnego przyjęcia do TK osób nie płacących regularnie składek i opuszczających spotkania TK, Wydruk Zeszytów Połanieckich, nawiązanie współpracy z Drukarnią Diecezjalną w Sandomierzu, Wydruk zdjęć z imprez TK w latach 2007-2008 do Kroniki Towarzystwa.

 14.08.2008 r. – Spotkanie w Sandomierzu z p. Justyną Czerwieńską, dotyczące współpracy wydawniczej TK i firmy Textoprint Sandomierz (Radosław Matusiewicz)

ZEBRANIE  ZARZĄDU  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSIEGO

20 sierpnia 2008 r.

Głównym celem spotkania była: organizacja Ogniska z Jędrusiami. Ustalono też sprawę powierzenia wniosku do EFS p. Rafałowi Graczkowskiemu, rezygnację z usług Drukarni Szostakdruk w Staszowie oraz przedyskutowano umowę użyczenia pomieszczenia przez Zespół Szkół w Połańcu.

 22.08.2008 r.Spotkanie w Kielcach w sprawie złożenia wniosku z Europejskiego Funduszu Społecznego przez TK. Ustalenie zasad prowadzenia i realizacji wniosku z p. Rafałem Graczkowskim. (Radosław Matusiewicz)

 22.08.2008 r.Spotkanie w Kielcach z p. Dariuszem Kaliną, z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, nt. współpracy oraz włączenia się do organizacji europejskich dni kultury. (Radosław Matusiewicz)

 SPOTKANIE  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

24 września 2008

Na spotkaniu: Przedstawiono sprawozdanie Zarządu o działalności Towarzystwa za okres 27 luty – 24 wrzesień 2008 r., Rozdano członkom 14 numer Zeszytów Połanieckich oraz przedstawiono zasady pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Socjalnego (p.R.Graczkowski)

Spotkanie Zarządu – nieformalne

10 grudnia 2008

Spotkanie dotyczące realizacji planów wydawniczych oraz wstępne omówienie planów na rok 2009.

Back to top button