SPRAWOZDANIE ZA 2009

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2009

W roku 2009 działalność Towarzystwa prowadzona była przez ten sam Zarząd, w którego skład wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Jadwiga Bień – z-ca prezesa, Anna Wolska – sekretarz, Danuta Kosowska – skarbnik.

Sprawy księgowe prowadziła koleżanka Danuta Kosowska.

WYDAWNICTWA

Na spotkaniu podsumowującym działalność TK w roku, Zarząd ocenił, że udało się zrealizować wszystkie cele wydawnicze zaplanowane w 2009 r. I tak w Ofercie złożonej do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, znalazły się: Zeszyty Połanieckie nr 16 i 17, Tomik poezji B. Przybyło, Język Pieśni i przyśpiewek ludowych z Połańca i okolic oraz Folder. Dzięki udziałowi w Projekcie udało się zwiększyć nakład Folderu „Połaniec”, który znacząco przyczynił się do promocji naszego miasta. Wydawnictwa tradycyjnie posłużyły do reklamy miasta na różnego typu targach, wystawach i imprezach.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim oceniono dobrze. Towarzystwo współpracowało z Biblioteką, Szkołami, CKiSz, Stowarzyszeniem Kombatantów „Jędrusie” oraz z Władzami Miasta Połańca. W Projekcie „Integracja wokół tradycji” znaczącą pomoc otrzymaliśmy od młodzieży Zespołu Szkół w Połańcu. Dzięki pieniądzom z projektu udało nam się zorganizować wspólnie z Biblioteką i CKiSz szereg wystaw i wernisaży, w tym pierwsza wystawa plenerowa pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. W 2009 r. zacieśniła się współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Maśniku, co zaowocowało wspólnymi spotkaniami i m.in. wyjazdem na Targi Agrotravel w Kielcach.

SPOTKANIA  TK

W 2009 roku Członkowie TK spotkali się bardzo często i to nie tylko formalnie. Wpływ na to miała realizacja zadań związanych z Projektem POKL „Integracja wokół tradycji. Bardzo często
w związku z tym spotykał się Zarząd Towarzystwa.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

Współpraca ze środowiskami kościuszkowskimi w kraju w 2009 r. znacznie się poprawiła. Momentem przełomowym było spotkanie Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu, na które licznie przybyły delegacje z kraju. W ramach „Unii” kościuszkowskiej nasza delegacja odbyła wyjazdy do Krakowa, Maciejowic i Racławic. Dzięki Projektowi zorganizowana została wycieczka do związanej
z osobą Kościuszki Sosnowicy.

WSPÓŁPRACA  ZE  WSCHODEM

W ramach współpracy ze „wschodem”, zorganizowane zostały dwie wycieczki: w sierpniu na Litwę i we wrześniu na Białoruś. Podczas wyjazdu odwiedzono m.in. miejsca związane z osobą Tadeusza Kościuszki. Dzięki finansowemu wsparciu GDF SUEZ Energia Polska S.A mogliśmy pomóc
w organizacji IX Kolonii Wileńskich w Połańcu.

SPRAWY  FINANSOWE

Budżet TK w 2009 r. oparł się przede wszystkim na wpływach ze składek, sprzedaży wydawnictw, odpisów podatkowych oraz datkach sponsorów. Wydatki ze środków Towarzystwa były jednak były znacznie mniejsze, gdyż działalność w tym roku skupiła się przede wszystkim na rozliczeniu Projektu, zawierającego w sobie podstawowe działania naszego stowarzyszenia.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Do najważniejszych zadań, które udało się zrealizować należy zaliczyć pierwszy w historii Projekt POKL „Integracja wokół tradycji”. Wymagało to ogromnego wkładu czasu własnego, zwłaszcza członków Zarządu. Zgodnie z zapisami statutu Zarząd nie pobierał wynagrodzeń za pracę w ramach projektu. Zarząd przeanalizował działania TK w 2009 r. i ocenił, że zrealizowana został większość zadań przed nim postawionych.

Załączniki:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TK w 2009 r.

Realizacja zadań TK w roku 2009.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TK w 2009 r.

Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu reprezentowane było przez Zarząd: Radosław Matusiewicz – Prezes, Marek Pedyński – Zastępca Prezesa, Jadwiga Bień – Zastępca Prezesa, Anna Wolska – Sekretarz, Danuta Kosowska – Skarbnik. Komisję rewizyjną stanowili: Bożena Laska, Tadeusz Łukaszek, Marianna Ryńska

W 2009 roku Zarząd oraz Członkowie Towarzystwa Kościuszkowskiego zrealizowali wszystkie podstawowe zadania, które przed nimi stały. Wywiązano się z Umowy z Urzędem Miasta i Gminy dotyczącej wydawnictw regionalnych, zrealizowany został pierwszy w historii Towarzystwa Projekt z PO Kapitał Ludzki, ożywiła się współpraca ze środowiskami kościuszkowskimi w Polsce, rozszerzyła się współpraca ze społecznością lokalną oraz zrealizowano szereg innych działań kulturalnych. Biorąc pod uwagę ilość spotkań i frekwencję na nich, ilość zrealizowanych działań oraz wynik finansowy, można przyjąć że rok 2009 był bardzo owocny.

SPOTKANIA

Spotkania Zarządu TK:

2 luty – Spotkanie Zarządu TK – podsumowanie 2008 i plany na 2009

1 marca – Spotkania Zarządu TK z Koordynatorem Projektu z PO Kapitał Ludzki “Integracja wokół tradycji”

6 marca – Spotkanie w sprawie Projektu w ŚBRR w Kielcach

24 kwietnia – Spotkanie Zarządu TK z Księgową oraz Koordynatorem Projektu “Integracja wokół tradycji”.

Spotkania członków TK:

23 luty – Walne zebranie członków TK

5 maja – Spotkanie rozpoczynające Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Integracja wokół tradycji”.

27 sierpień – Spotkanie kończące Projekt

12 września – Spotkanie integracyjne z Kołem Gospodyń Wiejskich i OSP Maśnik

30 września – Spotkanie Członków TK na Kopcu Kościuszki, uroczyste pobranie ziemi z Kopca Kościuszki

10 listopada – Spotkanie członków TK – podsumowanie roku, wstępne plany na 2010 r.WYDAWNICTWA

Pozycje wydawnicze wydane w 2009 r.:

– Barbara Przybyło, tomik wierszy „Kropla deszczu”.

– Folder „Połaniec”

– Izabela Czapla „Język pieśni i przyśpiewek ludowych Połańca i okolic”.

– Zeszyty Połanieckie nr 16

– Zeszyty Połanieckie nr 17

Promocja wydawnictw:

11 styczeń – Przekazanie wydawnictw do licytacji podczas XVII Finału WOŚP

17 luty – Promocja wydawnictw TK w WDK w Kielcach wspólnie z LGD „Dorzecze Wisły” przy okazji “Konferencji wprowadzającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

25 września – przekazanie wydawnictw na piknik w Staszowie z okazji 10 rocznicy utworzenia województwa świętokrzyskiego

23 października – przekazanie zestawu wydawnictw do otwartego w Pałacu w Kurozwękach Centrum Informacji Turystycznej.

6 listopad – spotkanie w STK w Staszowie, wymiana wydawnictw regionalnych.

WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKAMI  KOŚCIUSZKOWSKIMI

26 kwietnia – delegacja TK uczestniczy w Wyborach Chłopa Roku w Racławicach

9 maja – Zjazd Środowisk Kościuszkowskich, w spotkaniu wzięli udział goście z Krakowa, Maciejowic, Stalowej Woli, Racławic, Szczekocin i Staszowa.

10 październik – udział delegacji TK w Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim w Maciejowicach.

15 październik – Udział w uroczystościach 192 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

15 październik – przekazanie Urny z ziemią z Kopca Kościuszki w Połańcu do Muzeum Kopca Kościuszki w Krakowie

WYCIECZKI

12–17 sierpnia – wycieczka na Litwę, Soleczniki – Wilno

15-16 sierpnia –  wyjazd studyjny do Sosnowicy, w ramach Projektu

23-28 września – wycieczka na Białoruś.

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA

9 maja – przyjęcie w Połańcu Telewizji Kielce.

16 maja – Władysław Sadłocha, członek TK, w swojej “Stodole artystycznej” zaprezentował wystawę swoich prac.

28 maja – Wernisaż zdjęć “Tradycje kościuszkowskie w Połańcu” w kawiarni CKiSz, w ramach Projektu, przygotowany wspólnie z WTZ Połaniec i CKiSz.

5-15 czerwca – pomoc finansowa i organizacyjna przy IX Koloniach Dzieci z Wileńszczyzny

10 czerwca – Wystawa “Tradycje kościuszkowskie w Połańcu” na placu pod pomnikiem T. Kościuszki (projekt)

12 czerwca – udostępnienie fragmentu wystawy „Tradycje …” w organizowanej przez CKiSz wystawie zdjęć “Połaniec i okolice”

10-11 lipiec – Warsztaty szkoleniowe z budowania partnerstwa i promowania miasta i gminy Połaniec, cz.1 (projekt)

3 czerwca – Konkurs wiedzy „Tadeusz Kościuszko – naczelnik w sukmanie”, w ramach Projektu (udział szkół z Połańca, Staszowa, Buska Zdroju, Starachowic i Sandomierza

12-13 sierpnia – Warsztaty szkoleniowe z budowania partnerstwa i promowania miasta i gminy Połaniec, cz.2 (projekt)

19 sierpnia – przyjęcie w Połańcu Telewizji Kielce.

3 października – wernisaż malarski Ewy Kochanowskiej w „Stodole artystycznej” Władysława Sadłochy

11 listopada – udział w uroczystościach niepodległościowych (złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki, na cmentarzyku kościuszkowców oraz na grobach żołnierzy z I i II wojny światowej)

Back to top button