SPRAWOZDANIE ZA 2010

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2010

W roku 2010 działalność Towarzystwa prowadzona była przez ten sam Zarząd, w którego skład wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Jadwiga Bień – z-ca prezesa, Anna Wolska – sekretarz, Danuta Kosowska – skarbnik.

Sprawy księgowe prowadziła koleżanka Danuta Kosowska.

WYDAWNICTWA

Na spotkaniu Zarządu podsumowującym działalność wydawniczą oceniono, że plan wydawniczy został zrealizowany oraz uznał słuszność decyzji o zmianie planu wydawniczego. [Folder Połaniec-wersja II, zamiast książki „Historia Połańca wg Kazimierza Warchałowskiego]. Zmiana podyktowana była brakiem osoby chętnej i kompetentnej do przygotowania do druku książki Pana Warchałowskiego. Z planu wykonano zarówno dwa numery Zeszytów Połanieckich, jak i Zestaw Pocztówek. Usługi graficzne pozostają w dalszym czasie w rękach firm APLA Krosno oraz Studio VEGA Kwidzyń, które oferują profesjonalną obsługę i wykonanie zleceń.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim oceniono dobrze. Towarzystwo współpracowało z Biblioteką, Szkołami, CKiSz, Stowarzyszeniem Kombatantów „Jędrusie” oraz przede wszystkim z Władzami Miasta Połańca. Świadczy o tym uczestnictwo m.in. w organizacji obchodów 70 rocznicy zbrodni katyńskiej ze Szkołą Podstawową oraz organizacja konkursów i wystaw wspólnie z Biblioteką i CKiSz. Niestety z powodu powodzi, która nawiedziła nasze miasto odwołane zostało tradycyjne majowe spotkanie z Kombatantami z oddziału „Jędrusie”.  W działalności TK wielokrotnie pomagała młodzież z Zespołu Szkół w Połańcu.

SPOTKANIA  TK

W 2010 roku Członkowie TK spotkali się dwa razy na dużych oficjalnych zebraniach: Zjeździe Środowisk Kościuszkowskich i Spotkaniu Świątecznym. Frekwencja na spotkaniach taka jak w latach poprzednich, czyli ok.40%. Znacznie częściej spotykał się Zarząd i to nie tylko formalnie.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

Zarząd bardzo dobrze ocenił współpracę ze środowiskami kościuszkowskimi w kraju. Z każdym rokiem współpraca i kontakt zacieśniają się. Nasi członkowie byli obecni na uroczystościach w Stalowej Woli, Racławicach, Maciejowicach i Warszawie. Niestety w tym roku, z różnych przyczyn nie udało nam się spotkać z Racławicami i Krakowem. W strategii na 2011 r. przewiduje się przeznaczenie znacznych kwot pieniężnych z budżetu na udział w uroczystościach kościuszkowskich w kraju, które są bardzo dobrą promocją miasta.

SPRAWY  FINANSOWE

Budżet TK w 2010 r. oparł się przede wszystkim na wpływach ze składek, sprzedaży wydawnictw, odpisów podatkowych oraz datkach sponsorów. Niskie wpływy ze sprzedaży wydawnictw wiążą się z tym, że wydawnictwa są raczej przekazywane i rozdawane w różnego rodzaju konkursach, niż sprzedawane. Ich podstawowym zadaniem jest promocja Połańca. Poprawiła się nieco ściągalność składek.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół w Połańcu dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Zmieniono szatę graficzną i adres strony internetowej TK. Dzięki uprzejmości Burmistrza Połańca umieszczona została na serwerze gminy: www.kosciuszko.polaniec.pl

Zarząd przeanalizował działania TK w okresie swojej kadencji 2007 – 2011 r. i ocenił, że Towarzystwo Kościuszkowskie działało w tym czasie dobrze, a zadania jakie sobie stawiało w większości były realizowane. Jako główne aspekty poprawy działalności uznano zwiększenie aktywności członków w pracach stowarzyszenia oraz uczestnictwo w programach pozwalających pozyskiwać środki zewnętrzne. Będą to główne cele, jakie powinien wziąć pod uwagę Zarząd Towarzystwa wybrany na kolejną kadencję.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności TK w 2010 r.
  2. Realizacja zadań TK w roku 2010.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego
w Połańcu w 2010 r.

Spotkania:

2010-01-04 – Spotkanie opłatkowe w Maśniku

2010-01-28 – Spotkanie Zarządu TK

2010-02-19 – Walne zebranie członków TK

2010-05-08 – Zjazd Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu

2010-12-08 – Spotkanie Zarządu w sprawie organizacji Spotkania Świątecznego

2010-12-17 – Spotkanie członków TK podsumowujące działalność w roku 2010.

Promocja Połańca:

2010-04-09 – Uczestnictwo i promocja wydawnictw TK na targach AGROTRAVEL w Kielcach wspólnie z LGD Dorzecze Wisły.

2010-04-25 – przekazanie wydawnictw na nagrody w Eliminacjach OOM w zapasach w stylu wolnym – Regionu C.

2010-06-07 – przekazanie wydawnictw TK do Centrum Informacji Turystycznej w Kurozwękach

Współpraca z placówkami kulturalnymi:

2010-01-21 – Organizacja wspólnie z Biblioteką Publiczną w Połańcu, konkursu 30-lat Nowego Połańca

2010-03-02 – Pomoc w organizacji obchodów 70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej przez Szkołę Podstawową w Połańcu. Udostępnienie materiałów na wystawę fotograficzną w CKiSz.

2010-11-29 – Wystawa w CKiSz pt. 30-lat Nowego Połańca prezentująca materiały zebrane przez TK

Współpraca ze środowiskami kościuszkowskimi:

2010-04-10 delegacja TK na Odsłonięciu Pomnika Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

2010-04-26 – uczestnictwo w Wyborach Chłopa Roku w Racławicach i otwarciu Makiety Panoramy Racławickiej w Niezwojowicach.

2010-10-09 – delegacja TK na uroczystościach kościuszkowskich w Maciejowicach

2010-10-22 – uczestnictwo delegacji TK w otwarciu pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Działalność kulturalna:

2010-06-07 – wystawa rzeźb Konstantego Michorowskiego, członka TK w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu

2010-06-07 – Podsumowanie Konkursu 30-lecie odzyskania praw miejskich przez Połaniec w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej

2010-09-18 – spotkanie z uczestnikami Rajdu Kościuszkowskiego z PTTK w Staszowie

2010-10-14 – uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym TK z Burmistrzem Połańca

2010-11-11 – Złożenie kwiatów na grobach żołnierzy z I i II wojny oraz kościuszkowców.

2010-12-01 – Organizacja Konkursu „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej…”

Back to top button