SPRAWOZDANIE ZA 2011

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2011

W roku 2011 działalność Towarzystwa prowadzona była przez nowy Zarząd wybrany w wyborach w dniu 23 lutego, a zatwierdzony ostatecznie po pozytywnej opinii Sądu Administracyjnego w Kielcach i powtórnych wyborach w dniu 6 czerwca 2011 r. Powodem kłopotów z zatwierdzeniem zmian był brak kworum na pierwszym Walnym Zebraniu.

W Zarządu TK na lata 2011-2014 wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Teresa Mikurda – skarbnik.

WYDAWNICTWA

W roku 2011 po raz pierwszy nie udało się nam zrealizować zaplanowanych wydawnictw. Spowodowane było to zwiększeniem podatku VAT na wydawnictwa oraz wzrost cen, przy niezmiennej od lat kwocie przyznawanej w ramach Konkursu z Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

Usługi graficzne zlecone są nadal firmie APLA Krosno, która oferuje profesjonalną obsługę oraz najtańszy wydruk. W tym roku wydano 20 i 21 numer Zeszytów Połanieckich oraz pracę Pani Emilii Dyl „Środowisko przyrodnicze miasta i gminy Połaniec”.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim w 2011 oceniono dobrze. Towarzystwo współpracowało z Biblioteką Publiczną, Szkołami, CKiSz, Stowarzyszeniem Kombatantów „Jędrusie”, LGD „Dorzecze Wisły” oraz przede wszystkim z Władzami Miasta Połańca. Rozpoczęliśmy też współpracę z PTTK Staszów oraz nowopowstałą sekcją zamiejscową tego Towarzystwa – PTTK Oddział Połaniec. W działalności tradycyjnie już pomagała młodzież z Zespołu Szkół w Połańcu.

SPOTKANIA  TK

W 2011 roku Członkowie TK spotkali się pięciokrotnie. Dwa razy na Walnych zebraniach Wyborczych oraz na Zjeździe Środowisk Kościuszkowskich, Jubileuszu Zeszytów Połanieckich oraz na Spotkaniu Świątecznym. Frekwencja na spotkaniach była procentowo wyższa niż w latach ubiegłych, na co wpływ miały niestety, rezygnacje i wykluczenia osób, które z różnych przyczyn przestały uczestniczyć w życiu Towarzystwa. Tradycyjnie już znacznie częściej spotykał się Zarząd i to nie tylko formalnie.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

W roku 2011 oprócz spotkania podczas Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu, nie odwiedzaliśmy naszych przyjaciół w Szczekocinach i Maciejowicach. Oprócz wyjazdu do Krakowa, wzięliśmy za to udział w nietypowych uroczystościach kościuszkowskich, czyli wyjeździe na rocznicę powstania muzeum Tadeusza Kościuszki w Szwajcarii oraz udział imprezach rekonstrukcyjnych „Bitwa pod Racławicami” i „Pola Chwały” w Niepołomicach.

SPRAWY  FINANSOWE

Rok 2011 był bardzo trudnym pod względem finansowym, ponieważ udało nam się pozyskać o ok. 2000 zł mniej niż zakładaliśmy, co spowodowało dalsze uszczuplanie środków finansowych TK. Brak własnych środków blokuje nam możliwość korzystania z większości projektów, które wymagają tzw. wkładu własnego. Na spotkaniu TK otwierającym 2012 rok, poruszony zostanie szerzej problem finansowania działań oraz dalsza przyszłość Towarzystwa.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół w Połańcu dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej TK.

Zarząd przeanalizował działania TK w 2011 r. i ocenił, że Towarzystwo Kościuszkowskie działało w tym czasie tak, jak pozwalał mu na to budżet, a zadania jakie sobie stawiało w większości były realizowane przy zwiększonym wkładzie pracy członków. Jako główny cel na rok 2012, postawiono sobie pozyskanie środków finansowych umożliwiający udział w Małych Projektach oraz uporządkowanie spraw związanych z dystrybucją wydawnictw Biblioteki Towarzystwa.

Załączniki:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TK w 2011 r.

Realizacja zadań TK w roku 2011.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego
w Połańcu w 2011 r.

Spotkania Członków TK:

2011-02-23 – Walne Wyborcze Zgromadzenie Towarzystwa Kościuszkowskiego

2011-06-06 – Nadzwyczajne Zgromadzenie Towarzystwa Kościuszkowskiego

2011-09-23 – Spotkanie Członków TK i jubileusz 20 numeru Zeszytów Połanieckich

2011-12-16 – Spotkanie Świąteczne – promocja wydawnictwa „Środowisko przyrodnicze…”

Spotkania Zarządu TK

2011-01-17 – Spotkanie podsumowujące 4-letnią kadencję Zarządu

2011-03-31 – Ustalenia przed spotkaniem z p. Pawłem Walczyszynem, strategia gminy

2011-05-07 – Podsumowanie organizacji Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich

2011-05-30 – Spotkanie przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków TK

2011-06-06 – Spotkanie przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków TK

2011-09-09 – Organizacja Jubileuszu 20 numeru Zeszytów Połanieckich

2011-10-10 – organizacja wyjazdu do Krakowa – rocznica śmierci T. Kościuszki

2011-11-21 – Spotkanie w sprawie pisma z Sądu Administracyjnego w Kielcach, przygotowanie do spotkania świątecznego

2011-12-16 – spotkanie organizacyjne, dystrybucja wydawnictw

Promocja Połańca:

2011-01-28 – współudział w organizacji stoiska promującego powiat staszowski na spotkaniu członków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej

2011-04-15 – udział w stoisku LGD „Dorzecze Wisły” podczas Targów Agrotravel w Kielcach

2011-09-23 – udział w imprezie historycznej „Pola Chwały” w Niepołomicach

Współpraca z placówkami i organizacjami kulturalnymi:

2011-05-07 – wystawienie stoiska na Jarmarku Połanieckim organizowanym przez CKiSz w Połańcu

2011-09-10 – współpraca przy organizacji Rajdu Staszów – Połaniec przez PTTK Staszów

2011-09-16 – przygotowanie wystawy fotograficznej w ramach Dni Kultury Połanieckiej

2011-12-20 – spotkanie w ramach współpracy z PTTK oddział w Połańcu

Współpraca ze środowiskami kościuszkowskimi:

2011-05-07 – organizacja Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu

2011-05-14 – udział w rekonstrukcji Bitwy pod Racławicami – Racławice

2011-09-27 – udział w wyjeździe do Solury na rocznicę otwarcia Muzeum Kościuszkowskiego

2011-10-15 – udział w obchodach rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki – Kraków

Współpraca z władzami samorządu lokalnego

2011-03-31 – spotkanie w UMiG z p. P. Walczyszynem – w sprawie pozyskiwania środków z POKL

2011-08-27 – wystawienie stoiska podczas Dożynek Gminnych – Zrębin

2011-11-11 – udział w uroczystościach niepodległościowych – Połaniec

2011-12-15 – spotkanie w ramach opracowania strategii Gminy Połaniec 2012-2020

Działalność kulturalna:

2011-01-09 – przekazanie zestawów wydawnictw na WOŚP

2011-01-18 – Apel W obronie polskich szkół na Litwie – na stronie www.kosciuszko.polaniec.pl

2011-01-19 – Petycja w sprawie “polskich obozów zagłady” – na stronie www. kosciuszko.polaniec.pl

2011-09-08 – udział w uroczystości 100 urodzin poetki Zofii Danek

Back to top button