SPRAWOZDANIE ZA 2013

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2013

W roku 2013 działalność Towarzystwa prowadzona była przez Zarząd wybrany w wyborach w dniu 6 czerwca 2011 r, który otrzymał absolutorium na Walnym Zebraniu w dniu 12 lutego 2013 r. W Skład Zarządu TK na lata 2011-2014 wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Teresa Mikurda – skarbnik.

WYDAWNICTWA

W roku 2013 plan wydawniczy zrealizowany został z naddatkiem. W ramach Konkursu ogłoszonego przez UMiG w Połańcu wydano 24 numer Zeszytów Połanieckich oraz wydawnictwo pn. „Z Albumów Rodzin Połanieckich”, zawierające ponad 400 zdjęć Połańca i jego mieszkańców z pierwszej połowy XX w.

Dodatkowo w ramach projektu z Urzędu Marszałkowskiego pn. „Połaniec pamięta 1863” wydana została książeczka „Połaniec w dobie Powstania styczniowego”.

Usługi graficzne zlecone są nadal firmie APLA Krosno, która oferuje profesjonalną obsługę oraz najtańszy wydruk.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim w 2013 oceniono bardzo dobrze. Towarzystwo współpracowało z Biblioteką Publiczną, Szkołami, CKiSz, Stowarzyszeniem Kombatantów „Jędrusie”, LGD „Dorzecze Wisły” oraz przede wszystkim z Władzami Miasta Połańca. Spotykaliśmy się również ze wszystkimi stowarzyszeniami połanieckimi przede wszystkim podczas rajdów pieszych i rowerowych. W działalności tradycyjnie już pomagała młodzież z Zespołu Szkół w Połańcu.

 SPOTKANIA  TK

W 2013 roku Zarząd i Członkowie TK spotkali się częściej niż w poprzednich latach. Frekwencja na spotkaniach i imprezach utrzymuje się na stałym poziomie ok. 50% ogólnej liczby członków. Tradycyjnie już znacznie częściej spotykał się Zarząd i to nie tylko formalnie.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

W roku 2013 członkowie TK uczestniczyli w uroczystościach „Kościuszkowskich”, które organizowane były przez ośrodki kościuszkowskie. Wydaje się, że niektóre imprezy tracą z czasem na wadze i chylą się ku upadkowi. Najwięcej spotkań, na najwyższym poziomie merytorycznym organizuje Wszechnica Kościuszkowska w Warszawie. Nadchodząca 220 rocznica Insurekcji powinna ożywić ruch kościuszkowski.

SPRAWY  FINANSOWE

Sytuacja finansowa Towarzystwa jest niezmienna od kilku lat. Rok był o tyle cięższy, że ze względu na trudną sytuację największego zakładu w regionie – GDF SUEZ Energia Polska, w tym roku nie mogliśmy liczyć na jego wsparcie. Stowarzyszenie utrzymywało się ze składek członkowskich, wpłat z 1%, dobrowolnych wpłat oraz dofinansowania w ramach projektu „Połaniec Pamięta 1863”.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół w Połańcu dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej TK oraz konta na portalu FB.

Na spotkaniu 26 listopada, Zarząd przeanalizował działania TK w 2013 r. i ocenił, że Towarzystwo Kościuszkowskie działało w tym czasie tak, jak pozwalał mu na to budżet, a zadania jakie sobie stawiało w większości były realizowane przy zwiększonym wkładzie pracy członków. Jako główny cel na rok 2014, postawiono sobie pozyskanie środków finansowych umożliwiający udział w Małych Projektach oraz uporządkowanie spraw związanych z dystrybucją wydawnictw Biblioteki Towarzystwa.

Załączniki:

  1. Kalendarium działań TK w 2013 r.
  2. Realizacja planu zadań TK w roku 2013.

Kalendarium działań TK w 2013 r.

Spotkania TK:

12 lutego – Walne Zebranie Członków TK

29 kwietnia – spotkanie robocze członków TK w sprawie organizacji Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich

17 września – Walne Zebranie Członków TK

18 października – ognisko integracyjne Członków TK

26 listopada – spotkanie Zarządu TK

10 grudnia – spotkanie Świąteczne członków TK w CKiSz

Promocja Połańca:

9 lutego – udział w rekonstrukcji bitwy o dworzec w Sosnowcu, z czasów Powstania Styczniowego

16 lutego – udział w Zbiórce Powstańczej w Rytwianach – prezentacja dziejów Połańca roku 1863

5-7 kwietnia – udział w Targach Agrotravel w Kielcach (w ramach LGD Dorzecze Wisły)

27-29 września – udział w imprezie historycznej „Pola Chwały” w Niepołomicach

Współpraca z lokalnymi władzami, placówkami i organizacjami kulturalnymi:

3 lutego – udział w Rajdzie pieszym z PTTK „3 Rzeki”

12 marca – udział w spotkanie ws. opracowaniu Programu Rozwoju i Promocji Turystyki Miasta i Gminy Połaniec.

17 maja – udział w spotkaniu w Bibliotece Publicznej w Połańcu; temat: tworzenie komiksów, projektowanie dynamiczne i animacja

17 maja – przeprowadzenie lekcji historii w Przedszkolu Publicznym w Połańcu

13 czerwca – przeprowadzenie lekcji historii w Przedszkolu Publicznym nr 12 w Rzeszowie

14-15 czerwca – udział w pierwszym spływie kajakowym zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły

21 września – współorganizacja Kościuszkowskiego Rajdu Rowerowego

22 listopada – spotkanie z młodzieżą w ramach realizowanego przez nią projektu „Gramy w radę, damy radę w Zespole Szkół w Połańcu

13 grudnia – udział w spotkaniu dotyczącym wydania przewodnika turystycznego po Połańcu, zorganizowanym przez UMiG Połaniec

Współpraca ze środowiskami kościuszkowskimi:

24 marca 2013 – udział w uroczystościach rocznicy Przysięgi T. Kościuszki w Krakowie

10 maja – organizacja Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich

4-6 października – udział w 30-tej Jubileuszowej Sesji Kościuszkowskiej w Maciejowicach

Działalność kulturalna:

13 stycznia – udział Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 2013 r.

28 marca – podpisanie Umowy na realizację projektu “Połaniec pamięta 1863” w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach

3 maja – udział w obchodach 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Matki Bożej Królowej Polski

12 maja – udział w uroczystej sesji Rady Miasta z okazji Dni Połańca

12 maja – organizacja wystawy “Połańczanie w służbie Ojczyźnie” w ramach Projektu z Urzędu Marszałkowskiego „Połaniec Pamięta 1863”

1 września – organizacja Apelu Poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Połańcu

11 listopada – udział w obchodach 95-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

30 października – udział dwóch członków TK w VI Świętokrzyskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej – Kielce 2013

Back to top button