WALNE WYBORCZE ZEBRANIE TK

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia pn. Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu działając na podstawie par. 27 pkt 5, w związku z par. 19, pkt 2, Statutu Stowarzyszenia, w związku z upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej

ZWOŁUJE

Walne Zgromadzenie Członków w celu dokonania wyboru Władz Stowarzyszenia

Na dzień 9 marca 2023 r. godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Połańcu

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad (Prezes Zarządu).
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Złożenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 2019-2022.
4. Ustalenie sposobu głosowania (tajne-jawne).
5. Wybór Komisji Wyborczej w składzie: Przewodniczący, Sekretarz.
6. Zgłaszanie kandydatów do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Przeprowadzenie głosowania.
8. Ogłoszenie wyników głosowania.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie Zgromadzenia.

Za Zarząd
Radosław Matusiewicz
Prezes Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu

Z tej samej kategorii

Back to top button