Rozliczyliśmy grant “Witaj Majowa Jutrzenko”

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy rozliczenie grantu pn. “Witaj Majowa Jutrzenko”. Grant miał na celu uczczenie „Roku Konstytucji 3 Maja”, podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców regionu Połańca dotyczącej najważniejszych majowych wydarzeń historycznych przełomu XVIII/XIX wieku w kraju i na świecie poprzez przygotowanej wystawy zdjęć na Kopcu Kościuszki w Połańcu oraz organizację dużej historycznej imprezy plenerowej w parku dworskim w Ruszczy.

Grant łączył ze sobą szereg działań nawiązujących do najważniejszych wydarzeń przełomu XVIII i XIX wieku w Polsce i na świecie. Elementem spajającym wydarzenia była pośrednio lub bezpośrednio postać Tadeusza Kościuszki oraz kosynierów walczących w Legionach stworzonych przez Napoleona. Swoją nazwą nawiązywał do tytułu patriotycznego mazurka powstałego 3 maja pn. Witaj Majowa Jutrzenko. Realizowany był poprzez pokazanie w formie barwnych scenek trzech przełomowych wydarzeń w historii Polski. Wykonany przez nas projekt był jednocześnie kontynuacją działań nawiązujących do tradycji kościuszkowskich gminy oraz promocją dworku w Ruszczy.

WYDARZENIE I

Na spotkaniu otwierającym w dn. 16 lipca 2021 r. w remizie OSP w Maśniku zostały podzielone zadania pomiędzy członków stowarzyszenia i zaprojektowane materiały promujące projekt. Opracowano poszczególne sceny historyczne, dobrano osoby i przydzielono role. Zlecono wykonanie materiałów promujących projekt, które w formie pocztówek były rozdawane mieszkańcom gminy Połaniec oraz gmin sąsiednich. Uczestnicy spotkania ustalili: ostateczny harmonogram imprezy plenerowej; organizację obozu historycznego; zaplecza sanitarnego oraz cateringu dla uczestników obozu. Dopracowano również scenariusze poszczególnych scenek. Kosztem wydarzenia był zakup materiałów promocyjnych oraz poczęstunku dla uczestników spotkania. Działanie przeprowadzono w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Połanieckiej „Z Tradycją w Nowoczesność”.

WYDARZENIE II

Impreza historyczna zorganizowana została w dn. 17 lipca 2021 r. w parku przed dworkiem w Ruszczy. Przygotowany na placu obóz historyczny był miejscem, na którym zaprezentowano scenki nawiązujące do 3 ważnych rocznic historycznych: Przyjęcia Konstytucji 3 Maja 1791, Ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego 7 maja 1794 oraz Scenka z udziałem Napoleona Bonaparte. Były też pokazy tańców XVIII-wiecznych. Przed imprezą główną uczestnicy zawitali do Połańca, aby złożyć kwiaty na Cmentarzyku Kosynierów, rozdali materiały promocyjne oraz zaprosili mieszkańców na główną część do Ruszczy. Na koszty zadania składały się: koszty organizacji obozu historycznego, zakup słomy, nagłośnienia, sanitariaty, przyjazd grup rekonstrukcyjnych i tanecznych, przejazd na przemarsz do Połańca, koszty związane z wyżywieniem. Część działania – scenka dotycząca Ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego 7 V 1794 r. przeprowadzona została w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin „Bliżej” w Połańcu.

WYDARZENIE III

Wystawa zdjęć pn. “Maj w Połańcu” odbyła się 27 sierpnia 2021 r. o 16:00 na Kopcu Kościuszki w Połańcu. Na wystawę zdjęć członkowie stowarzyszenia wybrali fotografie wykonane podczas imprezy historycznej w Ruszczy oraz zdjęcia z lat poprzednich. Kosztem zadania był wydruk zdjęć do wystawy. Działanie przeprowadzone zostało w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Działaj z Energią”.

WYDARZENIE IV

Na zebraniu kończącym projekt w dn. 27 sierpnia 2021 r. o godz. 20:00 omówiono i przedyskutowano, czy wszystkie zadania zostały zrealizowane w całości i czy ich skutek pokrywał się z założeniami. Oceniono również które zadania okazały się mniej, a które bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Wyciągnięto wnioski, które z pewnością posłużą realizacji kolejnych projektów. Kosztem zadania był zakup poczęstunku dla uczestników.

PODSUMOWANIE

Łączna kwota grantu wyniosła 24 949,60 zł (intensywność wsparcia 100%). Udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane zadania. Tym samym cel grantu został osiągnięty. Wykonaliśmy zakładane w projekcie wskaźniki produktu i rezultatu. We wszystkich 4 wydarzeniach wzięło udział 160 uczestników. Środki na realizację grantu zostały pozyskane w ramach naboru grantowego pt. “NGO dla mieszkańców”, którego celem było stworzenie warunków do aktywności mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację szeregu działań kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych, PROW 2014-2020.

PODZIĘKOWANIA

W imieniu Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które bezpośrednio i pośrednio wzięły udział w realizacji grantu. Nasze podziękowania kierujemy do Burmistrza Jacka Tarnowskiego za pomoc, na jaką w tym projekcie mogło liczyć nasze stowarzyszenie. Dziękujemy Stanisławowi Drzazdze oraz pracownikom UMiG, którzy pomogli przygotować park dworski oraz obóz historyczny w Ruszczy w taki sposób, że nasi goście mogli poczuć historię, z jakiej dumne jest nasze miasto i gmina. Członkom stowarzyszenia i sympatykom dziękujemy za zaangażowanie, tworzenie miłej atmosfery i pozytywne podejście do zrealizowanych zadań. Liczymy na to, że jeszcze nie raz wspólnie będziemy realizowali podobne przedsięwzięcia.

MULTIMEDIA


DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Z tej samej kategorii

Back to top button