Strona główna » Sprawozdanie za 2009

Sprawozdanie za 2009

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU 
W  ROKU  2009

W roku 2009 działalność Towarzystwa prowadzona była przez ten sam Zarząd, w którego skład wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Jadwiga Bień – z-ca prezesa, Anna Wolska – sekretarz, Danuta Kosowska – skarbnik.

Sprawy księgowe prowadziła koleżanka Danuta Kosowska.

WYDAWNICTWA

Na spotkaniu podsumowującym działalność TK w roku, Zarząd ocenił, że udało się zrealizować wszystkie cele wydawnicze zaplanowane w 2009 r. I tak w Ofercie złożonej do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, znalazły się: Zeszyty Połanieckie nr 16 i 17, Tomik poezji B. Przybyło, Język Pieśni i przyśpiewek ludowych z Połańca i okolic oraz Folder. Dzięki udziałowi w Projekcie udało się zwiększyć nakład Folderu „Połaniec”, który znacząco przyczynił się do promocji naszego miasta. Wydawnictwa tradycyjnie posłużyły do reklamy miasta na różnego typu targach, wystawach i imprezach.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim oceniono dobrze. Towarzystwo współpracowało z Biblioteką, Szkołami, CKiSz, Stowarzyszeniem Kombatantów „Jędrusie” oraz z Władzami Miasta Połańca. W Projekcie „Integracja wokół tradycji” znaczącą pomoc otrzymaliśmy od młodzieży Zespołu Szkół w Połańcu. Dzięki pieniądzom z projektu udało nam się zorganizować wspólnie z Biblioteką i CKiSz szereg wystaw i wernisaży, w tym pierwsza wystawa plenerowa pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. W 2009 r. zacieśniła się współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Maśniku, co zaowocowało wspólnymi spotkaniami i m.in. wyjazdem na Targi Agrotravel w Kielcach.

SPOTKANIA  TK

W 2009 roku Członkowie TK spotkali się bardzo często i to nie tylko formalnie. Wpływ na to miała realizacja zadań związanych z Projektem POKL „Integracja wokół tradycji. Bardzo często
w związku z tym spotykał się Zarząd Towarzystwa.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

Współpraca ze środowiskami kościuszkowskimi w kraju w 2009 r. znacznie się poprawiła. Momentem przełomowym było spotkanie Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu, na które licznie przybyły delegacje z kraju. W ramach „Unii” kościuszkowskiej nasza delegacja odbyła wyjazdy do Krakowa, Maciejowic i Racławic. Dzięki Projektowi zorganizowana została wycieczka do związanej
z osobą Kościuszki Sosnowicy.

WSPÓŁPRACA  ZE  WSCHODEM

W ramach współpracy ze „wschodem”, zorganizowane zostały dwie wycieczki: w sierpniu na Litwę i we wrześniu na Białoruś. Podczas wyjazdu odwiedzono m.in. miejsca związane z osobą Tadeusza Kościuszki. Dzięki finansowemu wsparciu GDF SUEZ Energia Polska S.A mogliśmy pomóc
w organizacji IX Kolonii Wileńskich w Połańcu.

SPRAWY  FINANSOWE

Budżet TK w 2009 r. oparł się przede wszystkim na wpływach ze składek, sprzedaży wydawnictw, odpisów podatkowych oraz datkach sponsorów. Wydatki ze środków Towarzystwa były jednak były znacznie mniejsze, gdyż działalność w tym roku skupiła się przede wszystkim na rozliczeniu Projektu, zawierającego w sobie podstawowe działania naszego stowarzyszenia.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Do najważniejszych zadań, które udało się zrealizować należy zaliczyć pierwszy w historii Projekt POKL „Integracja wokół tradycji”. Wymagało to ogromnego wkładu czasu własnego, zwłaszcza członków Zarządu. Zgodnie z zapisami statutu Zarząd nie pobierał wynagrodzeń za pracę w ramach projektu. Zarząd przeanalizował działania TK w 2009 r. i ocenił, że zrealizowana został większość zadań przed nim postawionych.

 

Załączniki:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TK w 2009 r.

Realizacja zadań TK w roku 2009.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TK w 2009 r.

 

 Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu reprezentowane było przez Zarząd: Radosław Matusiewicz – Prezes, Marek Pedyński – Zastępca Prezesa, Jadwiga Bień – Zastępca Prezesa, Anna Wolska – Sekretarz, Danuta Kosowska – Skarbnik. Komisję rewizyjną stanowili: Bożena Laska, Tadeusz Łukaszek, Marianna Ryńska

W 2009 roku Zarząd oraz Członkowie Towarzystwa Kościuszkowskiego zrealizowali wszystkie podstawowe zadania, które przed nimi stały. Wywiązano się z Umowy z Urzędem Miasta i Gminy dotyczącej wydawnictw regionalnych, zrealizowany został pierwszy w historii Towarzystwa Projekt z PO Kapitał Ludzki, ożywiła się współpraca ze środowiskami kościuszkowskimi w Polsce, rozszerzyła się współpraca ze społecznością lokalną oraz zrealizowano szereg innych działań kulturalnych. Biorąc pod uwagę ilość spotkań i frekwencję na nich, ilość zrealizowanych działań oraz wynik finansowy, można przyjąć że rok 2009 był bardzo owocny.

 

SPOTKANIA

Spotkania Zarządu TK:

2 luty – Spotkanie Zarządu TK – podsumowanie 2008 i plany na 2009

1 marca – Spotkania Zarządu TK z Koordynatorem Projektu z PO Kapitał Ludzki “Integracja wokół tradycji”

6 marca – Spotkanie w sprawie Projektu w ŚBRR w Kielcach

24 kwietnia – Spotkanie Zarządu TK z Księgową oraz Koordynatorem Projektu “Integracja wokół tradycji”.

Spotkania członków TK:

23 luty – Walne zebranie członków TK

5 maja – Spotkanie rozpoczynające Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Integracja wokół tradycji”.

27 sierpień – Spotkanie kończące Projekt

12 września – Spotkanie integracyjne z Kołem Gospodyń Wiejskich i OSP Maśnik

30 września – Spotkanie Członków TK na Kopcu Kościuszki, uroczyste pobranie ziemi z Kopca Kościuszki

10 listopada – Spotkanie członków TK – podsumowanie roku, wstępne plany na 2010 r.WYDAWNICTWA

Pozycje wydawnicze wydane w 2009 r.:

– Barbara Przybyło, tomik wierszy „Kropla deszczu”.

– Folder „Połaniec”

– Izabela Czapla „Język pieśni i przyśpiewek ludowych Połańca i okolic”.

– Zeszyty Połanieckie nr 16

– Zeszyty Połanieckie nr 17

Promocja wydawnictw:

11 styczeń – Przekazanie wydawnictw do licytacji podczas XVII Finału WOŚP

17 luty – Promocja wydawnictw TK w WDK w Kielcach wspólnie z LGD „Dorzecze Wisły” przy okazji “Konferencji wprowadzającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

25 września – przekazanie wydawnictw na piknik w Staszowie z okazji 10 rocznicy utworzenia województwa świętokrzyskiego

23 października – przekazanie zestawu wydawnictw do otwartego w Pałacu w Kurozwękach Centrum Informacji Turystycznej.

6 listopad – spotkanie w STK w Staszowie, wymiana wydawnictw regionalnych.

 

WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKAMI  KOŚCIUSZKOWSKIMI

26 kwietnia – delegacja TK uczestniczy w Wyborach Chłopa Roku w Racławicach

9 maja – Zjazd Środowisk Kościuszkowskich, w spotkaniu wzięli udział goście z Krakowa, Maciejowic, Stalowej Woli, Racławic, Szczekocin i Staszowa.

 

10 październik – udział delegacji TK w Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim w Maciejowicach.

15 październik – Udział w uroczystościach 192 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

15 październik – przekazanie Urny z ziemią z Kopca Kościuszki w Połańcu do Muzeum Kopca Kościuszki w Krakowie

WYCIECZKI

12–17 sierpnia – wycieczka na Litwę, Soleczniki – Wilno

15-16 sierpnia –  wyjazd studyjny do Sosnowicy, w ramach Projektu

23-28 września – wycieczka na Białoruś.

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA

9 maja – przyjęcie w Połańcu Telewizji Kielce.

16 maja – Władysław Sadłocha, członek TK, w swojej “Stodole artystycznej” zaprezentował wystawę swoich prac.

28 maja – Wernisaż zdjęć “Tradycje kościuszkowskie w Połańcu” w kawiarni CKiSz, w ramach Projektu, przygotowany wspólnie z WTZ Połaniec i CKiSz.

5-15 czerwca – pomoc finansowa i organizacyjna przy IX Koloniach Dzieci z Wileńszczyzny

10 czerwca – Wystawa “Tradycje kościuszkowskie w Połańcu” na placu pod pomnikiem T. Kościuszki (projekt)

12 czerwca – udostępnienie fragmentu wystawy „Tradycje …” w organizowanej przez CKiSz wystawie zdjęć “Połaniec i okolice”

10-11 lipiec – Warsztaty szkoleniowe z budowania partnerstwa i promowania miasta i gminy Połaniec, cz.1 (projekt)

3 czerwca – Konkurs wiedzy „Tadeusz Kościuszko – naczelnik w sukmanie”, w ramach Projektu (udział szkół z Połańca, Staszowa, Buska Zdroju, Starachowic i Sandomierza

12-13 sierpnia – Warsztaty szkoleniowe z budowania partnerstwa i promowania miasta i gminy Połaniec, cz.2 (projekt)

19 sierpnia – przyjęcie w Połańcu Telewizji Kielce.

3 października – wernisaż malarski Ewy Kochanowskiej w „Stodole artystycznej” Władysława Sadłochy

11 listopada – udział w uroczystościach niepodległościowych (złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki, na cmentarzyku kościuszkowców oraz na grobach żołnierzy z I i II wojny światowej)

Realizacja zadań TK w roku 2009.

Lp. Działania Towarzystwa Kościuszkowskiego w 2009 r. Plan Rzeczyw.
  Przychody: [zł] [zł]
  Konto Podstawowe – Pozostało z 2008 r. (stan na 31.12.2008 r.)   10231,87
1 Konkurs UMiG Połaniec 14000,00 14000,00
2 Składki członkowskie 1500,00 1130,00
3 Wpłaty za książki 2000,00 799,50
4 Wpłaty pozostałe    
  Kapitalizacja odsetek   87,45
  Reklama w Zeszytach Połanieckich   500,00
  Wpłata z USA – Wojciechowski   280,00
  Zwrot zaliczek   873,00
  Wpłaty 17500,00 27901,82
  Wydatki Plan Rzeczyw.
1 Zeszyty Połanieckie nr 16 3000,00 3000,00
2 Zeszyty Połanieckie nr 17 3000,00 3003,00
3 Folder Połaniec 3000,00 3000,00
4 Język pieśni i przyśpiewek ludowych Połańca i okolic 4000,00 3999,00
5 Tomik poezji “Kropla deszczu” 1000,00 1000,00
6 Organizacja spotkań Towarzystwa Kościuszkowskiego 1000,00 1727,44
  Kwiaty   390,00
8 Udział w organizacji Dni Połańca 500,00  
9 Udział w uroczystościach historycznych i kulturalnych 800,00  
  Wyjazd do Racławic    
  Wyjazd do Krakowa   500,00
  Urna   550,22
  Wyjazd do Warszawy    
  Wyjazd do Maciejowic   500,00
  Wyjazd do Szczekocin    
  11.XI Połaniec – Święto Niepodległości    
12 Dopłata do wycieczki krajowej 500,00 600,00
14 Organizacja konkursów o tematyce historycznej 200,00  
15 Dostosowanie nowego pomieszczenia dla TK 500,00  
16 Prowizje bankowe 200,00 240,00
17 Inne wydatki (opłaty urzędowe, sądowe, wysyłkowe) 200,00 876,69
  Wydatki 2009 r. 17900,00 19386,35
  Stan na 31.12.2009 r.   8515,47
    Wpływy Wydatki
  Konto OPP – 1% przekazanego podatku    
  Stan na dzień 31.12.2008 797,70  
  Wpłynęło z Urzędu Skarbowego 1752,00  
  Wpłynęło z Urzędu Skarbowego 657,60  
  Zakup sukman   2672,57
  Zakup czapek i pasów   142,31
  Stan konta na dzień 31.12.2009   387,42
       
  Konto “Pomoc Polakom na Wschodzie”    
  Stan na dzień 31.12.2008 61,36  
  Wpłata na kolonie wileńskie – Elektrownia 2000,00  
  Darowizna 200,00  
  Darowizna W. Kopeć 300,00  
  Organizacja Kolonii   2200,00
  Darowizna Elpologistyka 1000,00  
  Rachunek Restauracja Winnica   550,00
  Rozliczenie zaliczki 8,87  
  Stan konta na dzień 31.12.2009   820,23
       
  Konto Projekt PO KL “Integracja wokół tradycji” – osobne rozliczenie 50000,00 50000,00
       

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość

Przepraszamy nie jesteśmy w tej chwili dostępni online. Proszę zostaw wiadomość.

Twoje imię
* Email
* Opisz swój problem
Napisz wiadomość

Potrzebujesz pomocy? Oszczędź swój czas i porozmawiaj z nami online.

Twoje imię
* Email
* Opisz sprawę
Jesteśmy online!
Informacja zwrotna

Jeżeli chcesz możesz zostawić nam dodatkowe informacje.

Jak oceniasz naszą pomoc?
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes